Kluba Land Rover Slovenije,   

 

ki je bil sprejet na Občnem zboru Kluba Land Rover Slovenije ( v nadaljevanju: KLRS) v Ljubljani, dne 5. februarja 2003 in dopolnjen ter spremenjen na Izrednem občnem zboru 2.junija 2004.

S tem Kodeksom člani KLRS določamo:

- Način obnašanja in uporabe motornega vozila;

- Odškodninsko odgovornost v primeru, da s svojo vožnjo povzroči škodo na zemljišču,

 favni ali flori;

- Način uveljavitve;

- Krog zavezancev.

1. Član KLRS je dolžan ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, prepoved vožnje z vozili v naravnem okolju, izkoriščanje gozdov in druge predpise s področja varstva  narave ter urejanja prometa, spoštovati Kodeks in storiti vse, da tako ravna čimveč voznikov.

2. Član KLRS s svojim vozilom uporablja poti in druge površine, po katerih vožnja z motornimi vozili z veljavnimi predpisi ni prepovedana.

3. Član KLRS spoštuje naravo ter favno in floro. S svojo vožnjo in ravnanjem naravi ne povzroča škode. Prav tako ne preganja divjih živali in ne pušča svojih živali brez nadzora. Ne zapušča utrjenih poti in ne vozi po posekah, travnikih, poljih, njivah in ostalih nevoznih površinah, razen kadar ima zato izrecno dovoljenje oz. sodeluje v reševalni akciji ljudi, premoženja in vozil, nudi pomoč drugim osebam in podobno. V primeru, da na naštetih nevoznih površinah samo obrača svoje vozilo in nima druge možnosti, vozilo obrne tako, da ne povzroči nobene škode.

4. Kadar je cesta ali pot zaprta (znak, prepreka, zapornica, obvestilo o zasebnem zemljišču, ipd), član KLRS zaporo spoštuje in vozilo obrne. Jasnih oznak ali preprek ni dovoljeno obiti ali prevoziti, ali jih celo umikati zaradi nadaljevanja vožnje.

Izjemoma je v primerih iz prvega odstavka dovoljeno nadaljevanje vožnje, če ima član KLRS za to predhodno pridobljeno soglasje lastnika oziroma upravitelja zemljišča, po katerem pot poteka oz. kadar sodeluje v reševalni akciji ljudi, premoženja in vozil, nudi pomoč drugim osebam in v podobnih nujnih primerih.

5. Po neutrjenih poteh, v javnih peskokopih, glinokopih, separacijah peska, gramoznicah ipd., član KLRS lahko vozi le pod pogojem, da s svojimi dejanji ne povzroči škode ter da ima (za avtokros proge, motokros proge, markirane off-road proge, ipd.) pridobljeno soglasje lastnika oziroma upravitelja proge.

6. V primeru, da član KLRS kljub veliki pazljivosti povzroči škodo na zemljišču, stori vse potrebno, da jo sanira oziroma povrne škodo lastniku ali upravitelju zemljišča, kjer je bila škoda povzročena.   

Obveznost iz prvega odstavka pa ne velja za primere, ko je član KLRS povzročil takšno škodo, ko je sodeloval v reševalni akciji ljudi, premoženja in vozil, nudil pomoč drugim osebam in v podobnih primerih.

7. Član KLRS vedno vozi v svojem imenu in na svoj račun ter je odgovoren za vse posledice, ki jih s svojo vožnjo in ravnanjem, ne glede na dogovor oziroma soglasje z lastnikom ali upraviteljem zemljišča, povzroči na zemljišču oziroma poteh.

8. KLRS v nobenem primeru ni odgovoren za ravnanje (storitev ali opustitev) in ne nosi nobenih škodnih posledic.

9. V primeru, kadar član KLRS krši določbe tega kodeksa, kršitev obravnava pristojna komisija KLRS, v skladu s statutom kluba.

10. Z včlanitvijo v KLRS, član avtomatično sprejme tudi določila tega kodeksa.

11. Kodeks stopi v veljavo osmi dan po njegovi objavi. Šteje se, da je bil Kodeks objavljen na dan, ko je bil objavljen na spletni strani KLRS.

V Ljubljani, 06.06.2004